Inwestycje w sprzedaży Inwestycje w przygotowaniu Inwestycje zrealizowane Oferty specjalne Blog Kredyty

2023-04-13

Regulamin Konkursu - Kibicuj na stadionie z Lalak Development


Regulamin Konkursu „Kibicuj na stadionie z Lalak Development”
(dalej: „Regulamin”)

§ 1. Organizator Konkursu
1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu: Lalak Development Sp. z
o.o., ul. Chodźki 10a, 20-093 Lublin.
NIP: 9462646178 (dalej: „Organizator”).
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami
serwisu społecznościowego Facebook® oraz Instagram®. Serwis Facebook®
oraz Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania,
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy
administratora serwisu społecznościowego Facebook® i Instagram®.
Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność
Organizatora wobec uczestnika Konkursu
w związku z jego udziałem w Konkursie.

§ 2. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 13 kwietnia 2023 r. i zakończy się w dniu 17
kwietnia 2023 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 kwietnia 2023 r.

§ 3. Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu,
a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do
Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję
konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 osoby wskazane
przez Organizatora.

§ 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. za pomocą
własnego konta prowadzonego i zarejestrowanego w serwisie
społecznościowym Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie fałszywych
kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy,
członkowie władz lub przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu,
ani członkowie ich rodzin.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, a także wyraża zgodę
Organizatorowi na otrzymywanie na udostępniony przez Uczestnika adres
poczty elektronicznej drogą elektroniczną informacji handlowej, wyraża zgodę
na używanie przez Organizatora urządzeń końcowych, których użytkownikiem
jest Uczestnik, dla celów marketingu bezpośredniego oraz na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie ww. zgód jest
całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia
Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste
w serwisie Facebook® lub Instagram®, założone i prowadzone zgodnie z
regulaminem serwisu Facebook® oraz Instagram® (dalej: „Profil”). Uczestnik
nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego,
rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe
korzystającej z tego konta osoby fizycznej.

§ 5. Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzony na tablicy fanpage w poście konkursowym na
tablicy Fanpage’u „Lalak Development” prowadzonym w serwisie Facebook®
pod adresem:
https://www.facebook.com/lalak.development
oraz równolegle na profilu “Lalak Development” w serwisie Instagram® pod
adresem:
https://www.instagram.com/lalakdevelopment/
2. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie w komentarzu, pod postem
konkursowym opublikowanym na jednym z profili „Lalak Development”,
wypowiedzi konkursowej będącej odpowiedzią na zadanie konkursowe:
Którą z inwestycji Lalak Development Twój ulubiony zawodnik Motoru
powinien wybrać na zakup mieszkania i dlaczego?
[dalej: „Pytanie/Zadanie Konkursowe”]
3. Odpowiedź (Praca Konkursowa) powinna być oryginalna, ciekawa, bądź jak
najbardziej kreatywna. Odpowiedź może mieć formę pisemną lub graficzną.
Dopuszcza się zdjęcia, filmy oraz inne formy artystycznego wyrazu, pod
warunkiem że zmieszczą się w komentarzu w serwisie Facebook® lub
Instagram®.
4. Każdy Uczestnik może dodać wyłącznie jedną odpowiedź. Każda kolejna
odpowiedź tego samego Uczestnika będzie ukrywana przez moderatorów
strony. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta
w portalu Facebook lub Instagram, niezależnie od tego, ile kont w tych
portalach posiada.
5. Nagroda w Konkursie przewidziana jest dla jednego Uczestnika, który
zdaniem Komisji Konkursowej umieści najciekawszą, najbardziej kreatywną
lub inspirującą odpowiedź.
6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Profilach
Facebook® oraz Instagram® „Lalak Development”.

§ 6. Nagroda
1. Nagrodą są dwa karnety na fazę zasadniczą rozgrywek PLATINUM Motoru
Lublin w sezonie 2023 na Stadionie Żużlowym przy Alejach Zygmuntowskich
5 w Lublinie o łącznej wartości 840 zł.
2. Termin odbioru Nagrody ustalony zostanie ze Zwycięzcą za pomocą
wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram. Nagroda zostanie
przekazana osobiście podczas wizyty Zwycięzcy w siedzibie Organizatora.
Podczas wizyty wykonane zostaną zdjęcia z przekazania Nagrody. Biorąc
udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie relacji z
przekazania Nagrody na profilach społecznościowych (Facebook, Instagram)
Organizatora.
3. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od
osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 10%
wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na
zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze
i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowy należny z tytułu wygranej.
5. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać, za pośrednictwem wiadomości
w portalu Facebook® lub Instagram®, w ciągu 2 dni od otrzymania
wiadomości o wygranej zgodnie z §5 ust. 6 Regulaminu, informacje niezbędne
w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez
Organizatora, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr
telefonu kontaktowego.
6. Termin realizacji („odbioru”) Nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą
indywidualnie.
7. Podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w ustępie 3, skutkuje
utratą prawa do Nagrody. Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej
dyspozycji Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez
Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy powstałej
w związku z podaniem przez Zwycięzcę błędnego adresu do korespondencji
lub innych niezbędnych danych.
9. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa
rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest
równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez
Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody
kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
10. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych
Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy,
a także potwierdzenia jego pełnoletniości, w tym przed wydaniem Nagrody
Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu
tożsamości.

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są
sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności
Uczestników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b. są niepełnoletni;
c. jeżeli w stosunku do ich Pracy Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia
osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby
utrwalonej w Pracy Konkursowej lub naruszenia praw autorskich.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika
w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy
wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić
korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może
oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego
udziału w Konkursie.

§ 8. Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest
wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz.
1062 z późn. zm., „Ustawa”), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa
majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na
rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej
wizerunków Uczestnika, oraz osób trzecich.
2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od
Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze
zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych,
będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu
oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy
Konkursowej wizerunków osób na polach eksploatacji wskazanych w ust.
3 poniżej.
3. Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych udzielana jest bez ograniczeń
terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na
następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań –
wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo
egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu,
użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny
niż opisany w pkt 3 a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym
za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie
w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych
oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania
i produkcji towarów.
4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania treści Prac Konkursowych do
prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez
osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora, do
których prawa nabył na mocy Regulaminu.
6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw
zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator
lub wskazana przez niego osoba, lub podmiot jest uprawniony do
dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami
i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami, oraz
zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.
7. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020, poz.1740 z późn. zm.), zastrzega, że
z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa
majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych
stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili
wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez
jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co
w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań –
wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo
egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu,
użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny
niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie
za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem
satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci
Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich
innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji
towarów,
d. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości
lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym
dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub
poszczególnych części utworu,
e. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu,
w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz
sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
f. prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy
Konkursowej,
g. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy,
w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego,
w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak
ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe,
materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
8. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu
osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania
nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym
publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem
korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie
będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.
9. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy
Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym
paragrafie, tj. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy
Konkursowej w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości
lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji
całości lub poszczególnych części Pracy Konkursowej, oraz zezwalania na
dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty
trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również
przez podmioty trzecie.
10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem,
dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że
wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora
lub Zleceniodawcę. W razie konieczności Zwycięzca na żądanie Organizatora
podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie
praw autorskich do nagrodzonych Prac lub (ii) możliwość korzystania
z utrwalonego na Pracy wizerunku osób fizycznych.
11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora
w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia
Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez
Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy
Regulaminu.
12. W razie konieczności Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze
stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw
autorskich, upoważnienie do korzystania z praw autorskich lub wizerunków.
13. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie
Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu
udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.

§ 9. Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(zwanego dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), Administratorem danych osobowych Uczestników jest
Organizator konkursu.
2. Dane pobrane od Uczestników konkursu takie jak: adres e-mail, imię
i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy będą
przetwarzane przez Administratora danych jedynie w celu organizacji
Konkursu, na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1. lit. a) RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
podmioty będące partnerami Konkursu, a także podmioty świadczące usługi
na rzecz Administratora danych (obsługa marketingowa, obsługa IT, obsługa
prawna, firma kurierska).
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu odwołania
zgody, nie krócej jednak niż do zakończenia i podsumowania Konkursu.
6. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do żądania od Administratora
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do
przenoszenia danych. Zgłoszenie żądania realizacji praw powinno nastąpić
poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, której adresatem jest fanpage „Lalak
Development” na portalu Facebook lub Instagram.
7. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

§ 10. Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji
w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż
w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem
poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem
„Konkurs facebookowy - Reklamacja” na adres Organizatora lub drogą
elektroniczną na adres: p.jedrejek@emedia.pl, podając w tytule wiadomości
„Konkurs facebookowy - Reklamacja”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14
(słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji
Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub
listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej
reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany
sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną
przez Organizatora.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach
promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie
internetowej: https://www.lalak.pl/.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się
z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za
pośrednictwem Fanpage’u.
4. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu,
a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego
zakończenia z ważnych przyczyn, do których należy zmiana przepisów prawa
bądź siła wyższa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator
opublikuje informację na Stronie i powiadomi o tym Uczestników, ze
stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku
zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
5. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym
Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od
udziału w Konkursie.

Lalak Development Sp. z o.o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 061618379
NIP: 9462646178
Kapitał zakł.: 12 138 500,00 zł

Lalak Nieruchomości Sylwester Lalak 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 432497322
NIP: 7121909753

Meblohurt Sp. z o. o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 060268003
NIP: 9462528220
Kapitał zakł.: 100 000,00 zł

Lalak Investment Sp. z o.o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 061607542
NIP: 9462645641
Kapitał zakł.: 12 907 000,00 zł

Lalak Holding Sp. z o.o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 146904406
NIP: 5272701392
Kapitał zakł.: 3 016 700,00 zł